ආපදාන පාලියේ සඳහන්ව තිබෙනවා ධාතූන් වහන්සේලා වන්දනා කර අරහත්වයට පත් වූ සුගතියට ගිය පුණ්‍යවන්තයින් පිළිබඳ විස්තර. නුවණැති කෙනා කෙසේ හෝ තමන්ගේ ගැලවීම හදා ගන්නවා. ඒ නිසා නුවණැතියන්ට ලැබෙන අතිශය දුර්ලභ අවස්ථාවක් ධාතූන් වහන්සේලා වන්දනා කිරීම.

වදිනෙමි මුණි සිරිපා බැතියෙන්

සම්බුදු සිරිතශ්‍රී දළදා වන්දනාව
Powered by දහම් විල


ශ්‍රී දළදා අෂ්ථක
Powered by දහම් විල
දළදා තේවාව


අසිරිමත් සම්බුදු සිරිත


කේශ ධාතූන් වහන්සේලා